دوستداران طوطی

(انواع طوطی را بشناسید + نگهداری ، تربیت ، تغذیه ، بیماریها ، تکلم ، شناخت حالات و بسیاری مطالب دیگر در مورد آنها)

شهریور 94
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
7 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
8 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
3 پست
بهمن 87
7 پست
دی 87
22 پست
آذر 87
24 پست
آبان 87
46 پست
مرغ_مینا
1 پست